Regulamin serwisu


I. Definicje


1.1. Serwis – portal internetowy wazznet.com znajdujący się pod adresem www.wazznet.com
1.2. Właściciel – podmiot umożliwiający dostęp do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem wazznet.com, to jest Stowarzyszenie Wazznet z siedzibą przy ulicy Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 540473, NIP: 7272794549, REGON: 360634415.
1.3. Konto Użytkownika  – dokument elektroniczny, do którego dostęp ma wyłącznie Użytkownik po dokonaniu jednorazowej Rejestracji.  Aby mieć dostęp do konta po Rejestracji należy każdorazowo podać Nazwę Użytkownika oraz Hasło.
1.4. Rejestracja – jednorazowa czynność w celu utworzenia Konta Użytkownika.
1.5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, nadawany podczas Rejestracji przez Użytkownika.
1.6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego bądź umieszczanie w nim danych.
1.7. Adres e-mail użytkownika – adres poczty elektronicznej, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
1.8. Artykuł – dokument tekstowy objęty prawami autorskimi, mający szeroki zakres tematyczny. Wszelkie kopiowanie podlega pod ochronę praw autorskich.


II. Postanowienia Ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego wazznet.com przez Użytkowników zarejestrowanych w serwisie oraz określa zasady oferowania za jego pośrednictwem usług.
2.2. Niniejszy Regulamin jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
2.3. Nazwa własna serwisu internetowego wazznet.com, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Także korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych oraz innych elementów zawartych w Serwisie Wazznet podlega ochronie prawnej. Zabronione jest w szczególności powielanie wszelkich treści zawartych w Serwisie.
2.4. Użytkownik, aby korzystać z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem, musi wyrazić zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Użytkownik w momencie Rejestracji akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu Wazznet.
2.5. Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych przez Serwis dla Użytkownika, który nie spełnia określonych warunków. Każde ograniczenie dostępu wiąże się z poinformowaniem Użytkownika o tym fakcie.

2.5.1. W przypadku nie osiągnięcia przez Użytkownika 18 roku życia właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.


III. Zakres i warunki korzystania z serwisu

3.1. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Właścicielem a Użytkownikiem w chwili przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać zerwana bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym z zachowaniem praw nabytych przez Właściciela przed rozwiązaniem Umowy.

3.1.1. Użytkownik rozwiązuje Umowę w momencie usunięcia własnoręcznie Konta Użytkownika. Wszelkie dane zostają wykasowane z bazy serwisu po upływie roku od dnia usunięcia konta.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia użytkowania Serwisu Wazznet przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji za pomocą przesłania formularza rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.2.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników, jak również modyfikowania możliwości technicznych  oraz sposobu realizacji Usług.

3.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niestosowne użytkowanie swego Konta, w szczególności za umieszczenie treści niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i z niniejszym Regulaminem.
3.4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
3.5. Korzystanie z usług Serwisu jest bezpłatne. Serwis Wazznet jest własnością Stowarzyszenia Wazznet, którego działalność oparta jest na pracy społecznej członków. Użytkownik może jednak wspomóc prowadzenie Serwisu w formie dotacji na realizację celów stowarzyszenia Wazznet.


IV. Rejestracja


4.1. W trakcie rejestracji Użytkownik wykonuje poniższe czynności:

4.1.1. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
4.1.2. Wypełnia formularz rejestracyjny,
4.1.3. Podaje imię, Nazwę Użytkownika, Hasła oraz adres e-mail Użytkownika w celu utworzenia konta,
4.1.4. Uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.


V. Prawa autorskie


5.1. Materiały zawarte w Serwisie Wazznet są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim Rzeczypospolitej Polskiej i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) oraz adekwatnych przepisów prawa Unii Europejskiej.  
5.2. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem Wazznet materiałów, do których Wazznet posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Właściciela.


VI. Zasady korzystania z serwisu


6.1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:

6.1.1. Jedno konto przysługuje tylko na jednego użytkownika. Właściciel nie odpowiada za kradzież Konta w momencie podania przez Użytkownika hasła do jego Konta,
6.1.2. Korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania bądź urządzeń,
6.1.3. Korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający zasad współżycia społecznego z poszanowaniem dóbr osobistych (m.in. prawa do prywatności) Użytkowników oraz Właściciela Serwisu Wazznet oraz wszelkich przysługujących im praw,
6.1.4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Wazznet tylko i wyłącznie w zakresie użytku własnego.

6.2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o każdym naruszeniu jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
6.3. W każdej chwili Użytkownik może żądać zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub/i usunięcia swoich danych. Może dokonać tego samodzielnie, po zalogowaniu się do swojego konta, przechodząc do edycji profilu.
6.4. Właściciel Serwisu Wazznet może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu bądź ograniczenia jego dostępu do części lub całości zasobów Serwisu lub oferowanych usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy:

6.4.1. Użytkownik publikuje treści pornograficzne, obraźliwe oraz wszelkie, których zakaz publikowania regulują przepisy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
6.4.2. Użytkownik stosuje Nazwę Użytkownika bądź jego identyfikację wizualną zawierające treści wspomniane w punkcie 6.4.1,
6.4.3. Użytkownik podszywa się pod innych Użytkowników serwisu, w szczególności pod jego administratorów,
6.4.4. Użytkownik propaguje piractwo.

6.5. Użytkownik pozbawiony praw do korzystania z Serwisu nie może ponownie się zarejestrować bez uprzedniej zgody Właściciela.
6.6. Używanie wulgaryzmów jest dozwolone jedynie w formie ocenzurowanej. Wyjątek stanowi portal społecznościowy, w którym Użytkownik może zamieszczać wybrane przez siebie treści. Nie obejmuje to jednak treści obrażających innych Użytkowników, ich poglądów i uczuć religijnych, gróźb, wszelkich aktów nękania i prześladowania oraz działań sprzecznych z prawem.
6.7. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia naruszeń regulaminu Serwisu Wazznet poprzez zakładkę Zgłoś w portalu społecznościowym bądź wiadomość mailową na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każde naruszenie regulaminu będzie starannie analizowane. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów, blokady konta i współpracy z organami ścigania, jeśli uważa, że istnieje poważne ryzyko bezpośredniego zagrożenia fizycznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.


VII. Postanowienia końcowe


7.1. Właścicielowi przysługuje zawieszenie tymczasowo usług Serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi.
7.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 dni wcześniej.
7.3. Ewentualne spory między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu Wazznet zostaną przekazane do właściwych sądów zgodnie z postanowieniem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7.4. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) oraz Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. Z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631) oraz adekwatnym przepisom prawa Unii Europejskiej.
7.5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2015r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.